Buurvrouw geeft me een kopie van een arbeidsregelement uit 1850.

1. Godsvrucht, properheid en stiptheid zijn karaktertrekken, dewelke onontbeerlijk zijn voor een goede handel.
2.Op aanwijzing van de Gouverneur, heeft onze firma de werkuren verminderd en het personeel dient vanaf heden slechts op weekdagen ten burele te zijn tussen zeven ure des voormiddags en zes ure des namiddags.
3. De Zondag dient voor kerkgang, maar mocht iemand goed van node te hebben dan zullen de klerken op Zondag ten burele werken.
4. Dagelijkse gebeden zullen iedere morgen gezegd worden in het Grote Kantoor. De klerken dienen aanwezig te zijn.
5. Kleding dient sober te zijn. De klerken zullen zich hoeden voor het dragen van kleding in opvallende kleuren en van kousen, die niet goed gestopt zijn.
6. Overjassen en overschoenen mogen niet ten burele aangehouden worden, halsdoeken en hoofdbekleding kunnen in geval van guur weer gedragen worden. Er is voor een kachel gezorgd ten gerieve van de klerken. Steenkool en hout moeten in een kast opgeborgen worden. Aanbevolen wordt, dat iedere kantoorklerk gedurende de tijd van het koude weer vier ponden steenkool per dag meebrengt.
7. De klerken mogen het vertrek niet verlaten zonder toestemming. Het is toegestaan de natuurlijke drang te volgen, waarvoor de klerken de tuin achter de tweede poort kunnen gebruiken. Dit terrein dient in goede staat gehouden te worden.
8. Gedurende kantoortijd is spreken verboden.
9. Het hunkeren naar tabak, wijn of sterke drank is een menselijke zwakheid en derhalve verboden voor alle kantoorklerken.
10. Nu de kantooruren drastisch verminderd zijn en wel tot elf uren per dag, is het tot zich nemen van voedsel toegestaan tussen half twaalf en twaalf uren, maar het werk mag onder geen enkele voorwaarde onderbroken worden.
11. De klerken moeten zelf hun schrijfpennen meebrengen; een slijper is op aanvraag bij de boekhouder aanwezig en verkrijgbaar.
12. Een oudste klerk wordt benoemd, die verantwoordelijk is voor de properheid van het kantoor en alle jongste klerken zullen zich veertig minuten voor het gemeenschappelijk gebed bij hem melden voor het schoonmaken der vertrekken en zij zullen na kantoortijd blijven voor dergelijke werkzaamheden. Borstels, bezems, zeep en water worden door de firma beschikbaar gesteld.
13. De nieuwe, verhoogde weeklonen zijn voor jongens tot veertien jaar f 0,52, jongste bediende f 2,40, aankomende klerken f 4,50, klerken f 5,50, oudste klerken na vijftien jaar diensttijd f 10,25. Er wordt verwacht, dat iedereen hiermede een verhoogde hoeveelheid werk zal afleveren.

Advertenties